การทำงานของคอนโทรเลอร์ไม่มีประสิทธิภาพ

ระบบควบคุมที่ไม่น่าเชื่อถือจะขัดขวางการทำงานของ ESP ส่งผลให้ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ การตรวจสอบค่าการเดินเครื่องและตรวจจับค่า Feed back ที่ส่งมาจาก ESP ไม่ถูกต้อง มีผลให้การรับรู้สภาพการใช้งาน ESP เกิดการคลาดเคลื่อน และการตอบสนองต่อการเกิด spark และ arc มีความล่าช้า

ดังนั้นแหล่งจ่ายไฟที่มีการออกแบบเป็นอย่างดีและระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลอย่างสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานของ ESP และการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้กำลังไฟฟ้าที่เข้าสู่ ESP เพิ่มมากขึ้น

Control Panel Installation

กรณีศึกษา