So sánh thanh cực phóng RDE của Tai&Chyun với cực phóng của Trung Quốc