Thanh cực phóng dạng xương cá được chứng minh có độ tin cậy cao hơn