Tại sao nên lựa chọn thanh cực phóng dạng xương cá (RDE)?