Tại sao tấm chia khí lại có vai trò quan trọng trong hiệu suất thu bụi?